Zapraszamy: Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

czarnkow@kris-lex.pl

67 345 02 02 • mob. 662 670 722

§ O nas

Kancelaria powstała w 2010 roku, w tym czasie zdobyliśmy doświadczenie niezbędne w profesjonalnym i skutecznym prowadzeniu spraw dla naszych klientów. Dbamy o najwyższy poziom naszych usług oraz o to, by zapewniać Klientom obsługę prawną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Doświadczony oraz starannie wyselekcjonowany zespół Kancelarii gwarantuje otwarte i kreatywne podejście do problemów prawnych.

W swoim zespole posiadamy specjalistów z różnych dziedzin prawnych i nie tylko, m.in.:

 • Adwokatów i Radców Prawnych specjalizujących się w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych, w prawie bankowym, spółdzielczym, prawie spółek handlowych.
 • Ekonomistów świadczących usługi doradztwa gospodarczego spoza zagadnień stricte prawnych (optymalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na inwestycję, dywersyfikacja sposobów finansowania przedsiębiorstw i inne).

W zależności od potrzeb klienta zapewniamy doradztwo w innych regionach kraju, oraz współpracę z notariuszami, rzeczoznawcami oraz rzecznikami patentowymi. Ponadto w zakresie obsługi naszych klientów współpracujemy z kancelariami z terenu Niemiec.

§ Usługi dla klientów indywidualnych

Kancelaria oferuje pomoc prawną również dla klientów indywidualnych. Mając na celu potrzeby Klientów Kancelarii oferta świadczonych usług obejmuje doradztwo w ramach różnych dziedzin prawa, szeroka oferta obejmuje prowadzenie spraw z zakresu m.in.:

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadki, odszkodowania od szpitali, komunikacyjne, OC, służebność przesyłu);
 • sprawy o zapłatę,
 • prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie itp.),
 • utrata lub zniszczenie mienia,
 • prawa konsumentów.
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości
 • przywrócenie utraconego posiadania
 • ochrona dóbr osobistych
 • reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych
 • sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia
 • sporządzanie wniosków upadłości konsumenckiej
 • rozwody i separacje,
 • alimenty,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • władza rodzicielska
 • zarząd majątkiem dziecka.

Kompleksowa obsługa spraw spadkowych, obejmuje swym zakresem dziedziny:

 • ustawowego porządku dziedziczenia,
 • przyjęcia i odrzucenia spadku oraz odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • zapisów i poleceń.
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym wszystkich instancji,
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego),
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w postępowaniu karnym.

W zakresie prawa pracy reprezentujemy interesy pracowników, w ramach postępowań przedsądowych i sądowych, obejmujących m.in.

Sporządzanie dokumentów:

 • projektów umów o pracę,
 • projektów kontraktów menedżerskich,
 • projektów umów z członkami organów spółek,
 • projektów umów dotyczących zakazu działalności konkurencyjnej,
 • projektów umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Prowadzenie spraw przede wszystkim z zakresu:

 • Uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy oraz przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
 • Odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia,
 • Odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika,
 • Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników,
 • Odszkodowanie z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu.
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej
 • reprezentacja w sprawach przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pism, odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych

Zasady ustalania wynagrodzenia dla klientów indywidualnych

Porady prawne

Koszt porady prawnej kształtuje się na poziomie 50,00 – 100,00 zł + VAT. W przypadku zlecenia usług dodatkowych (min. sporządzenie pisma, reprezentacja w postępowaniu sądowym, pozasądowym itp.) nie pobieramy opłaty za poradę prawną.

Wynagrodzenie indywidualne

Wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi prawne ustalana jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.

Wynagrodzenie od sukcesu

Jeśli to możliwe wynagrodzenie za świadczone usługi staramy się ustalać z klientem procentowo od uzyskanego świadczenia.

Płatność w ratach

klientom kancelarii oferujemy płatność na dogodnych warunkach.

Za dokonaną zapłatę każdy klient otrzymuje paragon lub na życzenie fakturę VAT

§ Usługi dla przedsiębiorców

Kancelaria specjalizuje się we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Doradzamy zarówno polskim przedsiębiorcom, jak i podmiotom zagranicznym. Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną. Oferujemy również pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstałych w związku z działalnością gospodarczą. Reprezentujemy swoich Klientów na etapie postępowań mediacyjnych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz w ramach postępowań polubownych i arbitrażowych.

 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów i innych aktów erekcyjnych spółek, stowarzyszeń i fundacji (w tym umowy spółki cywilnej, umowy spółki jawnej, umowy spółki partnerskiej, umowy spółki komandytowej, umowy spółki komandytowo-akcyjnej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statutu spółki akcyjnej).
 • Doradztwo w zakresie optymalnej formy prowadzenia działalności.
 • Przygotowywanie wniosków rejestrowych.
 • Przygotowywanie projektów uchwał, przeprowadzanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń udziałowców.
 • Bieżące doradztwo prawne w tym wsparcie w negocjacjach kontraktowych, interpretacji przepisów, sporządzanie opinii prawnych.
 • Sporządzanie umów gospodarczych w tym m.in.: umowy agencji, dystrybucji, umowy leasingu, umowy sprzedaży, umowy komisu, franchisingu, factoringu, dostawy, przewozu, umowy o roboty budowlane, umowy zbycia przedsiębiorstwa itp.
 • Windykacja należności.
 • Postępowanie zabezpieczające – ochrona wierzyciela.
 • Powództwa przeciw egzekucyjne – ochrona dłużnika.
 • Przekształcenia podmiotów w tym m.in. łączenie, podział.
 • Prowadzenie spraw z zakresu działania na szkodę spółki, ochrony wizerunku spółki.
 • Sprawy o wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Sprawy o pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki i członków zarządu spółki akcyjnej za wyrządzoną spółce szkodę.
 • Sprawy o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej.
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania, układów zbiorowych).
 • Reprezentowanie pracodawców w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy we wszystkich instancjach sądowych.
 • Reprezentowanie pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem spółek handlowych.
 • sprawy o wszczęcie postępowania naprawczego względem spółki handlowej lub przedsiębiorcy jednoosobowego,
 • Doradztwo w ramach prawa upadłościowego.

Oferowana przez Kancelarię pomoc prawna nie zamyka się w powyższych czynnościach, ze względu na mnogość obszarów wymagających wsparcia nasi prawnicy ustalają szczegóły współpracy z każdym przedsiębiorcą indywidualnie.

Zasady ustalania wynagrodzenia dla osób prawnych – przedsiębiorstw.
Współpraca stała ustalana indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem.

Sposoby ustalania wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Miesięczny ryczałt stały, niezależny od liczby godzin świadczonych usług prawnych.

Wynagrodzenie godzinowe

Sztywna stawka godzinowa za świadczone usługi prawne.

Wynagrodzenie abonamentowe

Stawka miesięczna pokrywająca dany zakres usług oraz konkretną ilość godzin świadczenia usług prawnych.

Oferta dla małych i mikro przedsiębiorstw

Abonament miesięczny już od 100,00 zł netto (za 3 godziny kwartalnie) obejmuje:

1

Krótkie konsultacje prawne telefoniczne we wszelkich dziedzinach prawa polskiego oraz wspólnotowego, związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

2

Prowadzenie sprawy w postępowaniu polubownym – przedsądowym, w szczególności sporządzenie oraz wysłanie wezwania do zapłaty.

3

Obsługę prawną ( np. przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów i asystowanie przy negocjacjach i rozmowach handlowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo Zleceniodawcy, przygotowywanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych).

W przypadku przekroczenia uzgodnionego w umowie limitu godzinowego (3 godzin kwartalnie) wynagrodzenie za 1 godzinę usług prawnych ustalane jest indywidualnie z klientem.

Umowa obejmuje ponadto:

1

Skierowanie sprawy windykacyjnej na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

2

Skierowanie sprawy, innej niż określona powyżej na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego – wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się ze sprawą.

3

Zastępstwo procesowe w postępowaniach: sądowych, administracyjnych, podatkowych oraz z tytułu prowadzenia działań windykacyjnych – wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniusię ze sprawą.

§ Kontakt

 • 64-700 Czarnków
  ul. Krzyżowa 18

 • +48 662 670 722

 • +48(67) 345 02 02

 • czarnkow@kris-lex.pl
 • poniedziałek – piątek
  9:00-17:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu nasi prawnicy mogą spotkać się z Państwem poza godzinami otwarcia kancelarii lub w innym umówionym miejscu na terenie całego kraju. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.